เข้าระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

จำฉันไว้ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

เมนูหลัก

สมาชิกใหม่

Natthawat 9/10/2014
tuang 24/6/2013
qoypevqm 21/3/2013
RandalLil 21/3/2013
Therese15 20/3/2013
jakae 20/3/2013
JulianRom 20/3/2013
tha 19/3/2013
RhysCWYU 18/3/2013
kik165 17/3/2013

สมาชิก

สมาชิก:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
ทั้งหมด: 544
สมาชิกล่าสุด: Natthawat

กำลังออนไลน์:
ผู้เยี่ยมชม : 5
สมาชิก : 0
Bots : 1
ทั้งหมด: 6

แสดงผู้ที่ออนไลน์ [Popup]
207.46.13.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์msnbot-207-46-13-75.search.msn.com
120.43.8.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
27.153.180.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
117.26.76.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
185.121.137.***บทความโดย ธ.ธรรมรักษ์
54.174.43.***Home
 รายชื่อผู้สั่งพิมพ์หนังสือธรรมทาน

ครั้งที่ 2

หนังสือ ปาฎิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์พลิกชีวิตให้ดี สุข รวย ฉบับธรรมทาน
เล่มละ 14 บาท

 
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
จำนวน (เล่ม)
หมายเหตุ1
คุณธีร์ ฉลาดแพทย์
100
 
2
คุณวิลาวัลย์ ธนบดีภัทร
10
 
3
คุณพิณสุวรรณ อาจไพรินทร์
9
 
4
คุณสมพล พงษ์ประเสริฐ
30
 
5
นางกนกวรรณ - ด.ช.อภิสร  พงษ์ประเสริฐ
20
 
6
คุณยายปวน  พรหมชุลี
20
 
7
นายวสันต์ วัฒนวิถี
99
 
8
นางชวนชม ธาระวานิช
20
ผู้ติดต่อ : คุณนงเยาว์ อินลวง รวม 260เล่ม
9
นายอภิชาต ธาระวานิช
20
 
10
นางสาวนงเยาว์ อินลวง
20
 
11
นางคำปัน อินลวง
20
 
12
นางสาวอุษณีย์ อินลวง
20
 
13
ร้อยตำรวจตรีสายันณ์ อินลวง
20
 
14
นายรณเกีริตย์ อินลวง
20
 
15
นางดวงปราณ เกตุแก้ว
20
 
16
นายพิเชษฐ เกตุแก้ว
20
 
17
นายประชารัฐ เกตุแก้ว
20
 
18
นายปิยะณัฐ เกตุแก้ว
20
 
19
นางสาวเพียงขวัญ ธรรมจักร
20
 
20
นางสาวปิยะนุช ทรัพย์โสภา
20
 
21
นางสาวพัชรนันท์ ไตรพฤฒิวลัญช์ (นุสรา ไตรพฤฒิธัญญา)
นางยุพาภรณ์ แซ่เตียว จำนวน
ด.ญ.อารียา ไตรพฤฒิธัญญา
12
 
22
นางสาวเบญศิวรรณ ขวัญทองมงคล
20
 
23
คุณผาย ทองเบาะ
9
 
24
คุณสอิ้งมาศ กิ่งใหญ่
9
 
25
นางสาวรุจิรา จันโทมุข
นางสาวกิตติยา มุ่งชอบกลาง
19
 
26
นาง เสาวณี ลี้สกุล
35
 
27
คุณสุทธิพงษ์ ปิยพาณิชย์
20
 
28
นายสุรชัย ,นางนิลวรรณ ,นายสราวุธ, นางสาวกุชรัตน์  เที่ยงผดุง
นายชุบและนางเล็ก นิลกำแหง
นายชูและนางไหมเที่ยงผดุง
นางสาวพัทธ์นันท์ ธนสุวรรณวัฒนา
นายเสวก ล้วนสุวรรณ
รอ.สามารถ ปลัดภูมิ
สอ.ทวี พงษ์ศาปาร
รท.ราเชนทร์ สุกขะ
พลเอก สุทธิศักดิ์ ประเสริฐศรี
พันเอก(พิเศษ)พันธ์ศักดิ์ เอกสมญา
รตท.เอก สุขิโต
19
 
29
นายเสวก ล้วนสุวรรณ และครอบครัว
ร.ต.ต กฤติกุล บุญลือ
นางสาว มณีรัตน์ บรรเทา
ร.ต.อ.วรพงษ์ พุฒินิล
จสอ.นรินทร์ เนื้อนุ่ม
จสอ.อัครเดช จันทรกุล
จสอ.รณชิต แก้วประสิทธิ์
นายภูมิภัช พวงวัดโพธิ์
สอ.นพรัตน์ วรแสน
รอ.ปราโมทย์ คู่รัตน์
9
 
30
คุณณิชาภัทร  กำแพงใหญ่พร้อมครอบครัว
20
 
31
คุณรุ่งสุรีย์ เหมมั่น
20
 
32

คุณมณีรัตน์ นาสถิตย์
คุณสมพร นาสถิตย์
คุณมาลินี นาสถิตย์
คุณบุญเชิด นาสถิตย์
คุณอดินัย นาสถิตย์
คุณศิริพร นาสถิตย์
คุณนิรชา นาสถิตย์
คุณศุภณัฐ จีรโกวิทยภาส
คุณพชรพล จีรโกวิทยภาส
กัณทิมา อุชุภาพ
กิจฎเกษม จารุจารีตย์
บริษัท กัณทิมา ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ จำกัด
ปิติชา ไม้เกตุ
ธวัชชัย นาสถิตย์ และครอบครัว

100
 
33
คุณนิพนธ์  ไชยวรรณ
คุณศิริพร  ไชยวรรณ
30
 
34
คุณสุจิตรา กิตติวีราพัชร์
คุณมาลี กิตติวีราพัชร์
คุณสิริพร นาโถ
คุณกิตติชัย-คุณอรจิรา กิตติวีราพัชร์
คุณนิกร-คุณกรณิศ อินทรสอน
เด็กชายณัฐฏกิตต์ (น้องกัปตัน) อินทรสอน
อุทิศบุญกุศลให้คุณแม่ฮวย นาโถ
99
 
35
คุณสุพาพร -คุณ ธนบดี - ด.ช. นราธิป เรืองแจ่ม อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
50
 
36
ณิชาภัทร  กำแพงใหญ่พร้อมครอบครัว
20
 
37
แม่ชี พรรณไร นนทพันธุ์
20
 
38
สุพิญญา สุพินยทัย
ประทุม บุญหนู
ราตรี   บุญหนู
พัฒน์  ลาภา
ปาริฉัตร   ลาภา
พิมภา   ทองเบาะ และครอบครัว
วราวุทธิ์    สิทธิศักดิ์
วรวุทธิ์     สิทธิศักดิ์
กมลชนก   มณฑามณี
99
 
39
คุณสุกัญญา มหายนต์
28
รวม 304เล่ม ติดต่อคุณนงเยาว์ อินลวง
40
คุณพิมพ์รภัส อัศวโชติช่วงกุล
40
 
41
คุณปัจจัย พันธ์สว่าง
9
 
42
คุณสมพร ทองขำ
9
 
43
คุณสุนีนารถ แซ่ลิ้ม
10
 
44
คุณวันดี วัฒนไตรเลิศ
9
 
45
คุณสุรภี ศรีวิชัย
9
 
46
คุณณภัทร คงเจริญ
32
 
47
คุณสุจินตนา วิเศษลีลา
15
 
48
คุณแดนไตร ทวีวุฒิชานน
34
 
49
คุณรัตนา ปฐมสุริยัน
20
 
50
คุณจิดาภา ลือศิริ
18
 
51
คุณธัญมน ขจรพันธ์
9
 
52
คุณรัชนี สวัสดิผล
9
 
53
คุณเอกพงษ์ กิตติกานต์กุล
21
 
54
คุณนงลักษณ์ จันทร์ศิรินทร
20
 
55
คุณเปรมรัตน์   พรหมโรจนกุล
8
 
56
นายบุญเลิศ  นึกรัมย์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของนายบุญเลิศ  นึกรัมย์
29
 
57
คุณภาสกร  พรหมโรจนกุล
9
 
58
คุณศุภฤกษ์-คุณวราภรณ์ สุขสงวน และครอบครัว
คุณแดงต้อย สุวรรณปัทม
คุณรัชฎา สุวรรณปัทม โสเขียว
คุณศิวพร มิยาอูชิและครอบครัว
100
 
59

น.ส.ณัฐรินญา(วรรณา ) สุทธิสุข
นางพันธ์  ชัยสีดา
ด.ช.ณัฐพงษ์  วงษ์เทียมจันทร์
จ.ส.อ.ณรงค์ศักดิ์  อำภาวงษ์ อุทิศให้ญาติและเจ้ากรรมนายเวร

9
 
60
รุ่งโรจน์  คำพา
20
 
61
นายวีระ  ธรรมธวัชชัย
นางอิ่มจิตร  ธรรมธวัชชัย
นายชาติชาย  ธรรมธวัชชัย และครอบครัว
นายธเนศ  ธรรมธวัชชัย
นางปัทมา  ธรรมธวัชชัย
นางสาวประภัสสร  ธรรมธวัชชัย
นางสาวรัสรินทร์  ภิญญากุลพิพัฒน์
นายมานพ แก้วกำเนิด
นางอรทัย  แก้วกำเนิด
นายธเนศ  แก้วกำเนิด
นางจิรฐา  แก้วกำเนิด
นายธีรเชษฐ์  แก้วกำเนิด
นายศุภณัฐ  แก้วกำเนิด
นายชนินทร์  แก้วกำเนิด
นายนเรศ  แก้วกำเนิด
70
 
62
วันเพ็ญ  รุกขชาติ
7
เงิน 100 บาท ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ     อีก 100 บาทร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรม
63
พวงผกา  ไชยรินทร์
ประนม  เจียมขุนทด
ภูษณิศา  เจียมขุนทด
เจษฎา  ทิพยดี
ประนอม  พิมพกรรณ์
บุญล้อม  เจียมขุนทด
50
 
64
นาย พิชัย ปิยพาณิชย์
20
 
65
นาง สุนัน ปิยพาณิชย์ 
20
 
66
ครอบครัวปัญญานิลพันธุ์
นายบัณฑิต  แดงชัย
นางวิไลลักษณ์  เจริญกิจวัฒนากูล
100
 
67
คุณวีระวรรณ์  หัดไทย (พร้อมครอบครัว)
100
 
68
คุณ เสาวนิตย์ หนูตระเภา
30
 
69
คุณบุษกล  เปี่ยมศีล
10
 
70
นางวิไล       แสงอุทัย
นายอานนท์  แสงอุทัย
นายวิเชษฐ์   โตสมบัติ
30
 
71
 ณิชธรมฺ เส็งพาณิชย์
300
 
72
คุณยายเพ็ญจันทร์ -จ.ส.อนพพร -คุณอาทิตย์ -คุณณัฐกานต์ มุกดาวงษ์
คุณแม่เสมอใจ - คุณธวัชชัย -อาจารย์ภาสินี -ด.ชพงษ์พิพัฒน์
-ด.ช ภูดิศ โทอินทร์
พ.ต. รังสรรค์ -คุณสุอังคณา -ด.ญ ปฐมา  เทศถนอม
200
 
73
คุณเดวิด แฮนดอน
คุณประไพ สุวรรณพงษ์
คุณรมิดา สุวรรณพงษ์
20
 
74
ครอบครัวมลฑบและครอบครัวสังข์ขาว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
20
 
75
พ่อถวิล แม่ทองสาย สมบุญ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
10
 
76
คุณสรพงษ์ สุตะภาวนนท์ และ พัชรนันท์ สมบุญ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
10
 
77
คุณสมพงษ์ มานะจักร์-คุณณิชมน
10
ติดต่อคุณ นิภารัตน์ เลาลาด
78
คุณประสิทธิ์ นิลวรรณ -คุณสำราญ นิลวรรณ
5
 
79
คุณธวัชชัย สุพร -คุณสุกัญญา นิลวรร
5
 
80
คุณนิตยา ทวีกัน -คุณทิวา มาตรสงคราม
2
 
81
คุณสุดารัตน์ หลักคำ
5
 
82
คุณณัฐชา จันทร์แจ้ง
5
 
83
คุณวินัย เลาลาด
10
 
84
คุณสมฤทัย ไชยโสตร
10
 
85
คุณสินินาฎ เทียนรัมย์
10
 
86
คุณสง่า-จันทิรา-ด.ญ.ขวัญจิรา ยอดเพชร
10
 
87
คุณเพ็ญนภา จันแดง
4
 
88
คุณโสภณ-คุณเทพ ชิวขนาน
5
 
89
คุณรัตนาภรณ์ -คุณอัครสิทธิ์
2
 
90
คุณสมหญิง ทังไธสง
5
 
91
คุณบุปผา ศาลางาม
5
 
92
คุณจันจิรา เหล่าฤทธิ์
5
 
93
คุณสุชาติ-คุณเนาวรัตน์ เอี่ยมราคิน
2
 
94
คุณชุติมา-ดช.ศวัสกร นิยมกูล
9
 
95
คุณแสงเดือน ช่วยพิทักษ์
10
 
96
คุณสมศักดิ์ ล้านหล้า
20
 
97
คุณสุริญา-ศิริรัตน์ -ด,ญ.ปราปริยา บุตรดี พร้อมครอบครัวพัฒนโกวิท
10
 
98
Mr.Jamie, Andrea, Jake Anderson (Anderson Family)
10
 
99
จสอ.นพดล เขื่อนแก้ว
นางฐิตารีย์ เขื่อนแก้ว
เด็กหญิงพรหมภัสสร เขื่อนแก้ว
เด็กชายณัฐชานันท์ เขื่อนแก้ว
นายสุชาติ คดเชย
นางสายจัด คดเชย
เด็กชายกรเวก คดเชย
30
 
100
น.ส.ชมพูนุท คำพุฒ
นายรักกี้ คำพุฒ
นางปนัดดา คำพุฒ
น.ส.ธัญลักษณ์ คำพุฒ
22
 
101
นางอรวินทร์ ตรีอินทร์
นายสุชาติ ตรีอินทร์
เด็กหญิงริณย์ณิฎา(กชวรรณ) ตรีิอินทร์
นางอุไร โสภณ
น.ส.ธัญญาทิพย์ โสภณ
10
 
102
นางนิตยา กฤตศิลป์
นางสาวธณิยา กฤตศิลป์
10
 
103
น.ส พัทธยา ยะวงศ์- นายเลิศฤทธิ์ โลหิตานนท์
100
 
104
คุณเจนจิรา ใจภักดี
12
 
105
คุณพ่อสิงห์แก้ว ปัญญาธรรม
10
 
106
คุณแม่กาบแก้ว  ปัญญาธรรม
10
 
107
น.ส.ไพรพณา  ปัญญาธรรม
10
 
108
นายสว่าง -  นางดารุณี ดมดอก
10
 
109
เด็กชายจิรวัฒน์ ดมดอก
10
 
110
พ่อมานะ - แม่แสงสุข  คำวินิจ
20
 
111
นายจักพันธุ์ - นางวันเพ็ญ     โอฬาริกชาติ
20
 
112
นายวศิน  - นางสาวพรธีรา   โอฬาริกชาต
20
 
113
คุณสุรีรัตน์ คงสิริรุ่งเรือง
5
 
114
คุณประนอม  คล้ายสังข์
10
 
115
นายศิริชัย-นางวริศรา-ด.ช รัชพล-ด.ญ ชมมณี นาระกันทา
100
 
116
คุณชลกานต์   เตชะพันธุ์
20
 
117
นางวรณัน บูรณะภักดีและครอบครัว
60
 
118
รัสรินทร์  สงวนแสงชัยกุล
อภิสิทธิ์ เลิศชัยเจริญศักดิ์
พร ศรีวิไล
แก้ว ศรีวิไล
149
 
119
สุรภา แก้ววันทา
26
 
120
คุณพูลศิริ ถาวรเสถียรและครอบครัวอุทิศให้กับคุณแม่ลมูล-คุณพ่อพิศ ฉลาดแพทย์
50
 
121
ด.ญ.เบญญภา ไตรอุปโภค
20
 
122
คุณลมัย เปี่ยมวารีและครอบครัว
50
 
123
คุณปรานอม เหมกรณ์และครอบครัว
10
 
124
คุณศรีบังอร ประสันแพงศรีและครอบครัว
5
 
125
คุณจุฑาวรีย์ สงวนรัมย์
10
 
126
คุณวราภรณ์ ศรียุคุณธร
10
 
127
คุณกัญญาภัค รัศมี
9
 
128
คุณแดง-คุณชอบ ทองเกร็จ
10
 
129
.คุณชาติชาย จุดเพชรแจ่ม
5
 
130
.คุณประกอบ จิตสุข
10
 
131
.คุณพรรณทิพย์ ธเนศานนท์และครอบครัว
20
 
132
.คุณศิริดา ยุทธเสน
10
 
133
.คุณกานต์ชนิต ยุทธเสน
10
 
134
.คุณพิมพา แก้วกฤษฎางค์ –คุณณัฐกรณ์ ทรัพยะประภาและครอบครัว
100
 
135
.คุณบุญเยี่ยม บุญธรรมและครอบครัว อุทิศให้คุณแม่สี วิวาสุข
10
 
136
.คุณเสาวลักษณ์ สารวิทย์และครอบครัว
5
 
137
.คุณวิไลวรรณ สนเล็กและครอบครัวอุทิศให้คุณพ่อฉลวย
5
 
138
.คุณปิยะพร กาญจนสันเที๊ยะและลูกหลาน
10
 
139
นายธนพลและนส.ธนพร บุนนาค
20
 
140
คุณอำนวย - คุณปราณี วันชูเพลา
5
 
141
คุณประทีป - คุณปริยนันท์ ขีปนวัฒนา
5
 
142
ด.ญ.ปวริศา - ด.ญ.ปุณณดา ขีปนวัฒนา
5
 
143
คุณจริญญา ศรีวิชัย - คุณภูวสิษฏ์ แสนรังษีเมธา พร้อมครอบครัว
10
 
144
นายยรรยงค์ อึ่งแดง,นางสาวปารณีย์ ทิพย์โสตร,ลูกศิริชัย(พร้อมครอบครัว)
10
 
145
นายนิวาส อุทธา
นางวนิดา อุทธา
น.ส.ศิริวรรณ อุทธา
นายจุมพล อุทธา
น.ส.ภัทรวดี อุทธา
นายเกรียงไกร ประทุมซ้าย
30
 
146
นายประสิทธิ์    เงินบำรุง
นางลดาวัลย์     เงินบำรุง
ด.ช.อำนาจ       เงินบำรุง
ด.ญ.วาสนา       เงินบำรุง
นางเดือน            ไทรงามเอี่ยม
นายดนัย            ไทรงามเอี่ยม
นายธีรพงษ์         ไทรงามเอี่ยม
นายอำพร            ไทรงามเอี่ยม
นส.อารียา           ไทรไกรรอด
10
 
147
คุณพ่อสง่า อรุโณประโยชน์ อุทิศส่วนกุศลแก่บุพการีและคุณแม่เย็กล้าง อรุโณประโยชน์  
100
รวม 1000 เล่ม ติดต่อ : นายกมลชัย อรุโณประโยชน์
148
นายกมลชัย อรุโณประโยชน์และครอบครัว
390
 
149
นางอนงค์ อิชยพฤกษ์และนางสาวกุลชฎา นกแก้ว
100
 
150
นางนฤมล อัครนพหงส์และครอบครัว
50
 
151
นายโอภาส หาญทรัพย์ศิลป์ ,นางนารีรัตน์ วรรธนะเศรษฐและครอบครัว
50
 
152
นางวิไลภรณ์ อักรังษีและครอบครัว
100
 
153
นางธัญรัศม์ เหมรัชต์จีระกุลและครอบครัว
50
 
154
นางกนกวรรณ นุกูลวุฒิโอภาสและครอบครัว
10
 
155
นายสมชาย อรุโณประโยชน์และครอบครัว
90
 
156
นางเขมรัสนี จันทราชและครอบครัว จำนวน
50
 
157
นางสกุลศิริ ศิริสงครามและครอบครัว จำนวน
10
 
158
นางนงค์นุช ทรัพย์ทราบ,นายรังสิต โคตรอาษา (พร้อมครอบครัว)
10
 
159
คุณอรุณ-คุณปรียาพร อรุณสวัสดิ์ ,ด.ญ.กัญญานัฐ-ด.ช.โสภณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์,คุณเสรี-คุณอุทุม จันแดง,คุณชนกนาถ จันแดง,คุณเอกชัย-ด.ช.รวีโรจน์ สุขต่าย,คุณแม่กลิ่น-คุณสิทธิชัย โพธิ์เจริญ,คุณอุบล-คุณพรทิพย์ เทียนบรรทัด,คุณประเทียบ-คุณประคองนาตย์ อรุณสวัสดิ์
30
 
160

นางอารีย์ ตรุวรรณ์ 9 เล่ม
นายสาคร ตรุวรรณ์ 9 เล่ม
ด.ญ.ชนิตา ตรุวรรณ์ 5 เล่ม
ด.ช.ธนาวุฒิ ตรุวรรณ์ 5 เล่ม
นางซ้อน ตรุวรรณ์ 9 เล่ม
นางอ่อนจันทร์ ขันศรี 9 เล่ม
นางมณี ขันศรี 9 เล่ม
ด.ญ. ปิยธิดา ขันศรี 9 เล่ม
นายสำรวย ขันศรี 9 เล่ม
อุทิศให้แก่
นายอากาศ ขันศรี
นายกอง ตรุวรรณ์
นายคำแดง ขันศรี
นางจันทร์ ขันศรี
นางอ่อน ขันศรี
นางลา ดาวัลย์
นายบับ สมสา
น้องคนดี ตรุวรรณ์
น้องเศรษฐี ตรุวรรณ์ และเจ้ากรรมนายเวร เทวดาสิ่งศักด์สิทธิ์ทั้งหลาย

73
 
161
คุณวรรธนาพร บุญมณี
100
 
162
1.นายปั้ง  บุญแก้ว  2.น.ส.ยุวดี  บุญแก้ว  3.นายกฤษธิเดช  ธนังธีรพงษ์
4.นายวุฒธิภัทร  ธนังธีรพงษ์  5.น.ส.ปาริชาต  ธนังธีรพงษ์
6.นางทัศพัฒน์  ชัยพงษ์ฤทธิ์  7.นายสมศักดิ์  บุญแก้ว  8.นางศิวิรินทร์  บุญแก้ว  9.นายสมยศ  บุญแก้ว  10.นางสุพิศ  บุญแก้ว
11.นายจ้อง  ธนังธีรพงษ์  12.นางสุชาดา  แซ่จั่ว
13.นายมณี  จุลศิริ  14.นางดรุณ  จุลศิริ
50
ติดต่อคุณ น.ส.พัชรินทร์นุช  สุรินทร์บาง
163
1.นางรัศมี  สุรินทร์บาง  2.นายขวัญชัย  สุรินทร์บาง
3.น.ส.พัชรินทร์นุช  สุรินทร์บาง  4.นายภาณุมาตร  ศรีไชย
5.น.ส.สุนิสา  ศรีไชย  6.ด.ญ.สุธาทิพย์  สุรินทร์บาง
7.นายชัยยุทธ  สุรินทร์บาง  8.น.ส.จุฑารัตน์  พูลเอียด
9.นางนวลทิพย์  โรจนหัสดิน  10.นายอานนท์  พลายภู่
11.น.ส.กฤษติยา  สงขจร  12.ด.ญ.อาภา  พลายภู่
13.ด.ญ.รัตนา  สงขจร
14.นายสุธรรม  โรจนหัสดิน  15.นางรัตนา  โรจนหัสดิน
16.ด.ช.สุธิวัส  โรจนหัสดิน  17.พชรดนัย  โรจนหัสดิน
50
 
164
1.นางสุนีย์  ศรีไชย  2.นางเทียมแข  ศรีไชย
3.น.ส.มรกต  ศรีไชย  4.นายภาสกร  วรรณสฤษฎ์
(ทั้งหมด 50 เล่ม)
1.นายอรุณ  เทพแก้ว  2.นางกรสิริ  เทพแก้ว
3.น.ส.พรปวีย์  เทพแก้วและครอบครัว
4.น.ส.พัทธนันท์  เทพแก้วและครอบครัว
5.นายพิสิษฐ์  เทพแก้วและลูกๆ
50
 
164 (เพิ่ม)
นายธีระยุทธ์  มาลากุล
นางรมิตานันท์  มาลากุล
ด.ญ.ณัฎฐนิชา  มาลากุล
50
 
165
คุณสมใจ ปัฉมนาจ
10
 
166
คุณอนงค์    มณี
7
 
167
คุณลีย์       มณี      
8
 
168
คุณวิชิตตา  มณี        
8
 
169
คุณดารา     เทียมนิล  
8
 
170
คุณปฐินันท์  วิรธรรมพูลสวัสดิ์  
8
 
171
คุณมุกดา    โนนใหม่
19
 
172
คุณบุญยง     ไชยชาญ
11
 
173
คุณอำพร     จันทร์ตรีและคุณธงชัย  จันทร์ตรี
10
 
174
คุณสุวรรณี  คณิตานุพันธ์และครอบครัว
10
 
175
คุณวีณา     จันทร์ตรีและด.ช.สรวิชญ์  จันทร์ตรี
10
 
176
คุณวิชุตา     จันทร์ตรี
10
 
177
คุณยุพิน     เสถียรุจิกานนท์
7
 
178
คุณลัดดาวัลย์     สุวัณณะศรี
12
 
179
คุณขวัญยืน     สิงห์ชุม
10
 
180
คุณวิรัตน์    และคุณลำใย    ศรีบุญเรืองพร้อมครอบครัว
15
 
181
คุณฐิติรัตน์     สุวรรณพันธ์
10
 
182
คุณกมลลักษณ์     สุขศรีนวล
10
 
183
คุณถาวร     สุวรรณพันธ์
คุณชลอ      จิตต์ตรง
ด.ช.หรรษลักษณ์     จิตต์ตรง
10
 
184
คุณณัฐฌา     สุวรรณพันธ์
10
 
185
ด.ญ.กานต์ณภัทร     บุญสุข
10
 
186
คุณสุดตา     ทองงาม
10
 
187
คุณอาณัติ     เกิดกลิ่นหอม
10
 
188
คุณนก     ทิพย์ไสยาสน์      
10
 
189
ด.ช.กัมพล    ผาอิฐดี        
10
 
190
คุณ พัชรากร แสงจันทร์
คุณ จรัสวิทย์ แสงจันทร์
คุณ ศรัญญา วรชินา
30
 
191
คุณสุพรรณ์ วรชินา  อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
คุณเกษศุฎา วรชินา   อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
คุณวสันต์  วรชินา   อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
30
 
192
คุณ ภัศกาญ โชตินันทร์
19
ร่วมทำบุญอีก 100 บาท
193
แสวง พงษ์ประเสริฐ
สังวาล พงษ์ประเสริฐ
อัธยา พงษ์ประเสริฐ
กฤษฎา ดิษฐเกตุ
ปพน พงษ์ประเสริฐ
พิมพา หาญวัฒนชัย
สุพจน์ หาญวัฒนชัย
ศุภณัฐ หาญวัฒนชัย
20
 
194
นายสุชาติ นางอัญชลี เด็กชาย กิตติพงษ์ เด็กชาย ณัฐชนน เด็กชาย ณัฐพงษ์  และครอบครัว ร้อยครบุรี  
20
 
195
นายเอกชัย นางชลารักษ์ เด็กชาย อดิศร  แตงเทศ
20
 
196
นาย เที้ยม  นาง อุไร นาย อนันต์ แตงเทศ
20
 
197
นาย สมส่วน นาง อนงค์ ทองเต็ม
10
 
198
นาย ธีระพล นาง กนกวรรณ เด็กหญิง ธันยพร  แตงเทศ
30
 
199
คุณนิตยา   กันผง  อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร สิ่งศักดิ์สิทธิ์
และเหล่าญาติที่เสียชีวิต
100
 
200
คุณสุดตา     ทองงาม            
10
 
201
คุณอาณัติ     เกิดกลิ่นหอม
10
 
202
คุณชวลิต - พรพรรณ - วีรพิชญ์ -สรวิศ  พันธ์ทอง
100
 
203
คุณแม่งามพร -คุณพ่อจำเนียร ตู้แก้วสกุล และครอบครัว
คุณอนันต์ ตู้แก้วสกุล -เด็กชายณัฐวิชช์ ตู้แก้วสกุล
คุณหยาดพิรุณ แซ่โก และครอบครัว
คุณน้ำฝน ตู้แก้วสกุล และครอบครัว
คุณชนดิลก เวนิชวรกุล และครอบครัว
100
 
204
คุณแม่งามพร -คุณพ่อจำเนียร ตู้แก้วสกุล
คุณอนันต์ ตู้แก้วสกุล และ เด็กชายณัฐวิชช์ (น้องอิงค์ ) ตู้แก้วสกุล
คุณหยาดพิรุณ  แซ่โก และครอบครัว
คุณน้ำฝน ตู้แก้วสกุล และครอบครัว
คุณชนดิลก เวนิชวรกุล และครอบครัว
ขออุทิศผลบุญให้เทพเทวดาผู้รักษา ญาติผู้ล่วงลับทั้งหลาย และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าหนี้เจ้าสิน ทั้งหลาย
100
 
205
นางสมจิตร ตั้งจารุศรีธราธร และลูกหลาน
นายอมร-นางรวิวรรณ อุบลชลเขตต์
นางชญาภา อุบลชลเขตต์
นายกช อุบลชลเขตต์
น.ส.พรวนัช อุบลชลเขตต์
99
 
206
น.ส.อาณิศรา พวงเพชร - ด.ช. เผ่าพงศ์ ชุมพล อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร-เทวดาประจำตัวและอุทิศให้ดวงวิญญาณนายจักริน ชุมพล
19
 
207
นายอมร เพิ่มมีและครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
15
 
208
นายเอกพล ม่วงเพชร-น.ส.พัชรา รุ่งเรือง -นายกรวิชญ์ - นางสำราญ รุ่งเรือง และครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
8
 
209
นายพิพัฒน์- นางสายรุ้ง - นางตรีนุตต์ - น.ส.สุธามาศ ชุมพล -นายสุจินต์ - ด.ช.นัฐภัทร ลักษณสมพงศ์ และครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
100
 
210
นายชาญวิทย์ อ้อวิเศษและครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
10
 
211
นายภูดิศ - นางวราภรณ์ เดือนขาวและครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
19
 
212
นายสมบัติ - นางชลิตา - น.ส.สายธาร - น.ส.ณัชชา แม่นศรี อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
30
 
213
นายสาโรจน์ เทียงตรงและครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
8
 
214
นายบำรุง - นางนภัสร อยู่ยิ่ง และครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
10
 
215
น.ส.พัชรินทร์ ยิ่งเกียรติขจร-นายชัชชนม์ ชมบุญและครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
10
 
216
นายปราณี-นางบังอร - นายสมรัก-นายสมเกียรติ - ด.ญ.กมลวรรณ พวงเพชร อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
14
 
217
นายศักพงศ์ สังข์โกมลและครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
19
 
218
น.ส.จินตนา วรรณสินธุ์และครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
2
 
219
นางวราภรณ์ จันภิรมย์และครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
10
 
220
นางสาวปัดดา  โททองและครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
9
 
221
น.ส.พรฤทัย    สุขชิดและครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
10
 
222
นางพนัดดา  อินทร์งามและครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว  
5
 
223
นางเรียง ว่องไว
10
 
224
น.ส. สุทธีรา  แซ่ลิ้ม
10
 
225
นาย สินาท  บุตรพานิ
10
 
226
ด.ญ.เพชรชมพู บุตรพานิช
10
 
227
นายจิงเพียว แซ่ลิ้ม
10
 
228

น.ส. นภัสรน์นันท์ ปุยพรกรัณย์

10
 
229
นายชนุสรณ์ ทรรทรานนท์
นางนภาพร ทรรทรานนท์
น.ส สิริพร ทรรทรานนท์
น.ส พรเพ็ญ ทรรทรานนท์
นายพรชัย ทรรทรานนท์
200
 
 
6,575
 

 

ค้นหา

โพสโดย webmaster on Sat Nov 5 2011 at 02:01pm
31 ภพภูมิ ตอนที่ 6/9

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
เข้าชม 3916
**YouTube**
โพสโดย webmaster on Mon Nov 21 2011 at 04:09pm
สารคดีครูบาศรีวิชัย 1/5

เข้าชม 3570
**YouTube**
โพสโดย webmaster on Sat Nov 5 2011 at 02:01pm
31 ภพภูมิ ตอนที่ 7/9

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
เข้าชม 3679
**YouTube**

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้: 169169169
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : 1087108710871087
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2933672293367229336722933672293367229336722933672

ลิงก์เพื่อนบ้าน

ธ.ธรรมรักษ์

สนใจแลกลิงก์ให้คัดลอกโค๊ดนี้ไปวางที่เว็บไซต์ของท่านแล้วแจ้งเว็บมาสเตอร์เพื่อแลกลิงก์ครับ